Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Wat als u ziek wordt, een ongeval hebt of moederschapsverlof moet opnemen? Op de Overzeese Sociale Zekerheid kunt u rekenen: als u uw inkomen verliest, bieden we u een uitkering. We betalen ook uw medische kosten terug.

Let op: deze verzekering geldt niet voor arbeidsongevallen.

Wanneer krijgt u een uitkering?

U krijgt een uitkering voor de periode waarin u niet kunt werken, dus in principe vanaf het moment dat u stopt met werken tot het moment waarop u terug aan de slag gaat. Dien uw aanvraag wel in binnen de 90 dagen vanaf het begin van uw arbeidsongeschiktheid. Anders krijgt u uw uitkering pas vanaf de datum van de aanvraag.

Bent u arbeidsongeschikt geworden tijdens uw aansluiting bij de Overzeese Sociale Zekerheid, en is uw arbeidsongeschiktheid verlengd voorbij uw aansluiting? U kunt uw aanvraag voor een uitkering indienen maximaal drie jaar na uw laatste storting van bijdragen.

Ongevallen: uitzonderingen

Voor ongevallen gelden wel een paar uitzonderingen. U krijgt geen uitkering voor:

 • een arbeidsongeval,
 • een ongeval door een opzettelijke fout,
 • een ongeval bij een betaalde sportactiviteit, of
 • een ongeval door actieve deelname aan een oorlog of burgeroorlog.

Andere voordelen

U bent extra beschermd wanneer u arbeidsongeschikt of invalide wordt. De Overzeese Sociale Zekerheid biedt u in dat geval:

 • Bescherming van uw pensioen. Als u ziek of invalide geweest bent vóór uw 65ste verjaardag en u minder dan 20 jaar bijdragen betaald hebt, verliest u toch geen pensioen voor deze periode.
 • Terugbetaling van kosten voor geneeskundige verzorging. Zolang u arbeidsongeschikt blijft, betalen we die kosten terug voor u en uw hele gezin, volgens de RIZIV-barema's. U hoeft daarvoor geen bijdrage bij te betalen.

Moederschapsverlof

De Overzeese Sociale Zekerheid biedt u, net zoals de Belgische, een moederschapsrust van 15 weken. U krijgt een uitkering van uw verzekering voor de tijd dat u niet werkt. Uw moederschapsrust bestaat uit een deel prenatale en een deel postnatale rust.

De prenatale rust begint ten vroegste 7 weken vóór de vermoedelijke bevallingsdatum. Bevalt u later dan voorzien, dan wordt de prenatale rust verlengd tot aan uw bevalling.

De postnatale rust bestaat uit 8 weken na uw bevalling. Hebt u minder dan 7 weken prenatale rust genomen, dan kunt u uw postnatale rust verlengen met de dagen die u niet opgenomen hebt.

Hoe vraagt u het aan?

U moet uw moederschapsverlof zelf aanvragen. Bezorg ons daarvoor een getuigschrift van uw arts.

Als uw kind geboren is, bezorgt u ons een uittreksel uit het geboorteregister.

Wat zit er niet in?

Dit biedt de Overzeese Sociale Zekerheid niet:

 • geboortepremie, kraamgeld,
 • vaderschapsverlof, ouderschapsverlof, of
 • borstvoedingsverlof.

Voorwaarden

Om een arbeidsongeschiktheidsuitkering te krijgen, moet u:

 • op het moment van uw arbeidsongeschiktheid al 6 maanden bijdragen voor uw sociale zekerheid, behalve bij een ongeval, en
 • voor onderdanen van landen buiten de EER of Zwitserland: binnen de Europese Unie (met uitzondering van Denemarken) verblijven.

Berekening van de uitkering

Het bedrag hangt af van:

 • uw bijdragen,
 • de duur van uw arbeidsongeschiktheid (na een jaar wordt de uitkering verhoogd met 50%),
 • de samenstelling van uw gezin (de uitkering verhoogt als de OSZ uw familie als ten laste erkent), en
 • of u al dan niet hulp van derden nodig hebt.

Voorbeeldbedragen volgens de index

Laatst bijgewerkt op
Maandbedrag van de uitkering op – vanaf het eerste jaar arbeidsongeschiktheid
Maandelijkse bijdragen Basistoelage Met gezin of hulp van derden
euro euro euro
euro euro euro
tot  euro euro euro
Maandbedrag van de uitkering op – vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid
Maandelijkse bijdragen Basistoelage Met gezin of hulp van derden
euro euro euro
euro euro euro
tot  euro euro euro

Hebt u minstens 36 maanden lang bijdragen gestort, dan houdt de Overzeese Sociale Zekerheid rekening met het totaal van uw bijdragen. Alle professionele inkomsten of inkomsten uit de sociale zekerheid (uitkering van de ziekteverzekering, werkloosheidsuitkering, pensioen...) worden hiervan afgetrokken.

naar boven